Algemene verkoopsvoorwaarden

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Qudit bvba en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene, evenals bijzondere, verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant; zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van Qudit bvba gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

Qudit bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten betreffende levering dienen gedaan te worden per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

Voor het al dan niet juist functioneren van software is Qudit bvba niet verantwoordelijk. Klachten i.v.m. fouten in de software, of fouten veroorzaakt door de software, worden door de licentieverschaffer of door de uitgever behandeld.

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Qudit bvba zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze exploitatiezetel te Wilsele, contant, netto en zonder korting; tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij niet betaling op de vervaldag is er zonder ingebrekstelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 35 Euro, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd.